آموزش نرم افزار کامسول - 64 برگ pdf

آموزش نرم افزار کامسول - 64 برگ pdf

آموزش نرم افزار کامسول - 64 برگ pdfمقدمه
نرمافزار COMSOL Metaphysics یک نرمافزار قدرتمند المان محدود و موتور حل معادله دیفرانسیل
جزئی ) PDE ( است. پایه اصلی این نرم افزار شامل 8 ماژول اساسی است که موجب میشود تا کاربردهای:
AC/DC ، مهندسی شیمی، علم صوت شناسی، علوم زمین، انتقال گرما، MEMS ، RF و مکانیک ساختاری
را شامل شود. نرمافزار COMSOL Metaphysics ، همچنین نرمافزارهای دیگری را نیز مانند ماژول ورود از
Cad و کتابخانه مواد پشتیبانی میکند. در این جزوه آموزشی: دانشمندان، مهندسان و دیگر علاقهمندان به
حوزه نحوه رفتار سازههای مختلف دستگاههای فیزیکی در مدلهای کامپیوتری هستند معرفی شده است و
تکنیکهای دستکاری، ساخت و حل مدلهای کاربردی به صورت مستقیم از طریق این نرمافزار و با ماژولهای
AC/DC ، انتقال گرما و ماژول RF انجام میگیرد. استفاده از لایههای کاملا منطبق ) PML ( در ماژول RF
توضیح داده خواهد شد. همچنین استفاده از معادله بیوگرمایی در ماژول انتقال گرما توضیح داده خواهد شد.
مدلهایی که در این نرمافزار ساخته میشوند با محتوای دنیای فیزیکی )فیزیک کاربردی( و با اولین مفاهیم
اصول تکنیکی آنالیز نشان داده میشوند. هماننگ دیگر مفاهیم حل مسائل، اطلاعاتی که از مدل ارائه شده در
این نرمافزار از طریق شبیهسازی کامپیوتری حاصل میشود، وابسته است به مناسب بودن ضرایب مواد و مفاهیم
اساسی که در ساخت مدل مد نظر قرار گرفته شده است. نخستین مزیت نتایج بدست آمده از مدل شبیهسازی
شده در این نرمافزار و اولین اصول آنالیز این است که شخص مدلکننده میتواند از روشهای بسیار مختلفی
برای حل مسئله استفاده کرده و نتایج را به مقدار واقعی مد نظر خود در کارگاههای آموزشی ورآزمایشگاهها
قبل از آنکه اولین سیستم امانی فیکس و تست شود نزدیک کند.