پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان فردوسی - 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان فردوسی - 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان فردوسی - 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان فردوسی - 54 اسلاید

فهرست مطالب
    میدان فردوسی در آئیینه تاریخ
    مقدمه
    موقعیت میدان فردوسی
    محور عملکردی
    کاربری اراضی میدان فردوسی تهران
    کاربری های ضلعی غربی میدان فردوسی
    کاربری های ضلعی شمالی میدان فردوسی
    کاربری های ضلعی جنوبی میدان فردوسی
    مکان رفتارها
    مقایسه میدان فردوسی در روز وشب
    عناصر الحاقی به فضای شهری
    دسترسی ها
    گره های اطراف میدان
    خارج از محوربودن خیابان فردوسی – قرنی
    کیفیت ابنیه میدان فردوسی تهران
    محورزیباشناختی بصری
    خط آسمان میدان فردوسی
    محور زیست محیطی
    زباله های اطراف میدان فردوسی
    ترافیک و الودگی میدان فردوسی تهران
    احترام به درخت