پاورپوینت مرمت گرمابه رضوی در مجموعه سعد السلطنه شهر قزوین - 74 اسلاید

پاورپوینت مرمت گرمابه رضوی در مجموعه سعد السلطنه شهر قزوین - 74 اسلاید

پاورپوینت مرمت گرمابه رضوی در مجموعه سعد السلطنه شهر قزوین - 74 اسلاید

پاورپوینت مرمت گرمابه رضوی شهر قزوین - 74 اسلاید

  فهرست مطالب
فصل اول
بخش اول: مطالعات
شهر قزوین
فرهنگ و هنر
پیشینه تاریخی
بافت و سازمان شهری قزوین در دوره های مختلف تاریخی
مجموعه سعد السلطنه
تاریخ مکانی بنای سعدالسلطنه
سال ساخت بنا
بررسی تاریخی بنا
بررسی کالبدی بنا
شناسایی محدوده بنا
نقشه کاربریهای موجود در محدوده هسته تاریخی شهر قزوین
دسترسيهاي کاروانسراي سعدالسلطنه
تصاویری از بخش های مختلف کاروانسرا
بخش دوم: بررسی های معماری در بنا(گرمابه رضوی)
ورودی‌ها
گرمابه رضوی
قرارگیری گرمابه نسبت به کلیت کاروانسرا
معرفی قسمتهای مختلف حمام
فضاهای تر و خشک
نما
تزئینات
فصل دوم
بخش اول: آسیب‌شناسی
آسیب های وارد شده بر اساس نقشه
مقرنس
تاق قوسی
بخش دوم: آسیب ها، علت آسیب و درمان آسیب
بررسی چند جایگزین برای کاربری بنا
منابع