پاورپوینت مرمت, حمام خان - 101 اسلاید

پاورپوینت مرمت, حمام خان - 101 اسلاید

پاورپوینت  مرمت, حمام خان - 101 اسلاید

پاورپوینت مرمت, حمام خان - 101 اسلاید

فهرست مطالب
    گرمابه های ایرانی قبل ازاسلام
    فصل اول:شناخت جغرافیایی
        موقعیت ارتباطی
        شرایط آب و هوایی کاشان
        زمین شناسی کاشان
    فصل دوم:شناخت تاریخی
        معرفی شهرستان کاشان
        وجه تسمیه کاشان
        مذهب و زبان
        تاریخچه حمام
    فصل سوم:موقعیت قرارگیری بنا
        نقشه موقعیت کلی بنا
        کاربری فضاهای پیرامون بنا
    فصل چهارم:شناخت بنا
        نوع بهره برداری ازبنا
        معرفی فضاها همراه با نقشه ها
        تزیینات به کار رفته در بنا
        تاسیسات بنا
        عناصرالحاقی بنا
        شناخت مواد و مصالح به کار رفته
    فصل پنجم:نیارش بنا
    فصل ششم:آسیب شناسی بنا
    منابع و ماخذ