پاورپوینت مطالعات طراحی اقلیمی شهر یزد ، اقلیم گرم و خشک - 109 اسلاید

پاورپوینت مطالعات طراحی اقلیمی شهر یزد ، اقلیم گرم و خشک - 109 اسلاید

پاورپوینت مطالعات طراحی اقلیمی شهر یزد ، اقلیم گرم و خشک - 109 اسلاید

پاورپوینت مطالعات طراحی اقلیمی شهر یزد ، اقلیم گرم و خشک

 
فهرست مطالب
 
فصل اول: موضوع شناسی
 
1-1- آشنایی با اقلیم گرم و خشک
1-2- آشنایی با شهر یزد
1-3- آشنایی با ساختار مرکز تحقیقات انرژی و ساختمان
 
فصل دوم: بستر شناسی
 
2-1-    ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی
2-2-    ویژگی های فرهنگی
2-3-    ویژگی های تاریخی
2-4-    ویژگی های اقلیمی و آب و هوایی
 
فصل سوم: طراحی اقلیمی و فیزیک ساختمان
 
2-1-    اصول طراحی اقلیمی
2-2-    فیزیک ساختمان
 
فصل چهارم: استاندارد، ضوابط و برنامه فیزیکی
فصل پنجم: برداشت و تحلیل نمونه ها
فصل ششم: نتیجه گیری
فصل هفتم: آنالیز سایت