پاورپوینت بررسی مرمت ، خانه آزاد منش کاشان - 82 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت ، خانه آزاد منش کاشان - 82 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت ، خانه آزاد منش کاشان - 82 اسلاید

 

پاورپوینت بررسی مرمت ، خانه آزاد منش کاشان

فهرست مطالب

بررسی موقعیت بنا

موقعيت فعلي اثر

موقعيت بافت در شهر

ویژگی های محله قرارگیری بنا در زمان ساخت بنا

نحوه جهت گیری بنا و رون مورد استفاده در منطقه

چگونگی قرارگیری فضاها نسبت به معبر و همسایگی ها

عناصر مهم وتاثیر گذار بومی ، بر بنای مورد نظر

ویژگی های متاثر از مکان  قرار گیری بنا در شهر کاشان

ویژگی های متاثر از اقلیم بنا

بنا در چه بستر فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است؟

مذهب:

زبان:

اقتصاد

موقعيت بافت در شهر

موقعيت بنا نسبت به همجواری ها

پلان های بنا

پلان همکف خانه آزاد منش کاشان

پلان زیر زمین خانه آزاد منش کاشان

نماهای خانه آزاد منش کاشان

مقاطع خانه آزاد منش کاشان

معرفی بنا

سر در

هشتی ورودی

مهتابی

حیاط

ایوان

اتاق های خانه

آشپزخانه

دالان

اتاق های خانه

پستو

زیر زمین

آسیب شناسی

مقدمه

جداول آسیب شناسی فضاها

گونه شناسی مسکونی بنا

بنا مربوط به چه دوره ای است و ویژگی های سبکی آن دوره

بناهای مسکونی دوره قاجار

ویژگیهای معماری قاجاری به کار رفته در بنا

ویژگی های متاثر از اقلیم بنا :

نحوه برخورد طراح با ویژگی های شاخص اقلیمی مثل نور ، باد ، ...

نوع مصالح:

چه تغییراتی در ادوار مختلف بنا در کالبد و عملکرد آن اتفاق افتاده است؟

تغییرات دوره ای کالبد بنا :

تعميرات گذشته در اثر :

تغييرات جديد :

تحلیل اطلاعات

حوزه های فضایی

طرح های پیشنهادی

جدول نازك كاري

ارز یابی اطلاعات

تحلیل عوامل درونی

تحلیل عوامل بیرونی

منابع و مآخذ