پاورپوینت بررسی تاثیرات ، اقلیم در معماری - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی تاثیرات ، اقلیم در معماری - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی تاثیرات ، اقلیم در معماری - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی تاثیرات ، اقلیم در معماری - 52 اسلاید  

فهرست مطالب :
مقدمه
حوزه های اقلیمی ایران
تقسیمات اقلیمی در ایران
تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
اقلیم و ساختمان
تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف
موقعیت خورشید
فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی
حیاط نارنجستان
گودال باغچه
سرابستان
زمستان نشین
تابستان نشین
بهارخواب
اتاق کرسی
پایاب
آب سرا
شوادان
شبستان
شناشیل
کنده
اتاق بادگیر