پاورپوینت بررسی سیر تحول شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام- 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی سیر تحول شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام- 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی سیر تحول شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام- 39 اسلاید

پاورپوینت بررسی سیر تحول شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام- 39 اسلاید

فهرست مطالب:

مقدمه
دوران پس از اسلام
قرون اولیه
قرون میانی
قرون متاخر
انواع سبکهای به وجود آمده بعد از اسلام
سبک خراسانی
شهرسازی سبک خراسانی
معماری در این دوره
ویژگي های سبک خراسانی
مهمترین بناهایی که در حال حاضر در این سبک در دسترس هستند
سبک رازی
شهرسازی سبک رازی
معماری سبک رازی
دستاورهای معماری این دوره
ویژگی های سبک رازی
بناهای سبک رازی
سبک آذری
شهرسازی سبک آذری
شیوه‌های سبک آذری
مکتب اصفهان
شهرسازی
ويژگيهاي كالبدي شهرهاي مكتب اصفهان
ویژگی های سبک اصفهانی (تزئینی‌ترین سبک معماری ایرانی