پاورپوینت بررسی و برداشت خیابان خیام جنوبی شهر ارومیه - 163 اسلاید

پاورپوینت بررسی و برداشت خیابان خیام جنوبی شهر ارومیه - 163 اسلاید

پاورپوینت بررسی  و برداشت خیابان خیام جنوبی شهر ارومیه - 163 اسلاید

پاورپوینت بررسی و برداشت خیابان خیام جنوبی شهر ارومیه - 163 اسلاید
 
فهرست مطالب:
موقعیت کل کشور
موقعیت استان آذربایجان غربی
نقشه هوایی شهر ارومیه با مشخص نمودن محدوده ی مورد بررسی
نقشه شهر ارومیه در سال 1312 و سال 1372.
نقشه منطقه بندی شهر ارومیه
طرح تفصیلی شهر ارومیه.
مساحت محدوده
تاریخچه و وجه تسمیه محدوده ی مورد بررسی
نقشه دسترسی ها و بررسی کاربری های محدوده به همراه نمودار
مشخص کردن خط آسمان در محدوده مورد بررسی
درصد هایی از کاربری محدوده
نموداری برای محبوبیت نشانه ها
مشخص کردن عوامل لینچی در محدوده ی مورد بررسی
نتایج مصاحبه با رهگذران پیاده راه خیام
توضیحی اجمالی از نیازها
تحلیل رفتارها
swotجدول


خرید آنلاین